Přejít na stránky Frukolis.cz

Vypalte si svoji pálenku! »

Naše nabídka na výrobu pálenky.

O pálenici Kardaška »

Informace o naší pálenici.

Co je to pěstitelské pálení? »

Informace o pěstitelském pálení.

Co je to pěstitelské pálení?

Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. Nyní si může nechat vypálit destilát každý, kdo má o to zájem. Pěstitelské pálení je přes definováno následujícím zákonem.

Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

Výhody pěstitelského pálení:

 • špičková kvalita
 • skvělá cena
 • destiláty z Vašeho ovoce
 • kvalitní služby s osobním přístupem

§ 4 Pěstitelské pálení
 • (1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.
 • (2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro provozování pěstitelského pálení.
 • (3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k porušení podmínek podle odstavce 2.
 • (4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.
 • (5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e).
 • (6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (tj. 60 litrů 50% etanolu) zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost. Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.
 • (7) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v níže uvedeném § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno
  1. jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele,
  2. stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,4a)
  3. stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,
  4. v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila,
  5. prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.
 • (8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.
 • (9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat
  1. jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
  2. písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6,
  3. množství a druh převzaté suroviny,
  4. množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.
 • (10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.
 • § 2 odst. 1 písm.o) říká, že pěstitelem je fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu (pronájem), vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.